Projekti info

Eesmärk

Eesti kliima- ja energiapoliitika näeb ette taastuvenergia tootmise mahu olulist suurendamist, mistõttu on riiklike kliimapoliitika eesmärkide täitmiseks vaja leida uusi tuuleparkide arendusalasid suure potentsiaaliga tuuleenergia tootmise piirkondadest, sh ka merealadel.

Liivi lahe meretuulepargi projekti eesmärk ongi panustada Eesti taastuvenergia toodangu ja varustuskindluse tõstmisse Läänemere piirkonnas konkurentsivõimelise avamere tuulepargi rajamise kaudu.

Asukoht

Meretuulepark on kavandatud Liivi lahte, Kihnu saarest 10km kaugusele. Meretuulepargi arendusala on määratud Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringuga.

Põhiparameetrid

Hoonestusloa ala suurus: 183 km2
Tehnoloogia valik: täpsustatakse tehniliste uuringute käigus
Liitumine: Kilingi-Nõmme, Audru või Sindi alajaam
Kaugus Kihnu saarest: 10 km
Kaugus Häädemeestest: 16 km
Kaugus Pärnu rannast: 40 km

Projekt

Meretuulepark on kavandatud võimsusega kuni 1000 MW, milles on olenevalt tuuliku kõrgusest jt tehnilistest parameetritest 50-100 tuulikut. Kuigi 2010.a arvati 1000 MW võimsusega tuulepargi rajamiseks vaja olevat 160 tuulikut, siis tuuleturbiinide tehnoloogia arengu tõttu on eeldatav tuulikute arv oluliselt väiksem.

Tuulepargi seadmed on omavahel ühendatud merepõhjakaablitega. Maismaale kulgevad kaablid Häädemeeste piirkonda ja piiriülese ühenduse rajamisel ka Läti suunal. Tuulikute, alajaamade ja tuulemõõdumastide täpne arv, paiknemine ning ülekandeliini trassi lõplik asukohavalik selgub keskkonnamõju hindamise ja tehniliste uuringute tulemusena.

Tuulepargi tehnilise kontseptsiooni analüüs

2023. aasta alguses valmis Liivi meretuulepargi tehniliste lahenduste analüüs. Selle koostas pikaaegse kogemusega rahvusvaheline inseneritöö ja konsultatsiooniettevõtte BLIX Consultancy. Analüüsi käigus kaaluti tuulepargi lahendusi, mis on tehniliselt teostatavad ja ka keskkonda arvestades võimalikud. See info on oluline nii arendajatele, ametkondadele kui ka partneritele.

BLIX Consultancy analüüsis nii tuuleturbiinide, vundamentide, alajaamade kui ka vajalike maapealsete rajatiste lahendusi. Välja töötatud tehnilist lahendust kasutatakse ka keskkonnamõju hindamise sisendina.

Projekti koostamist kaasrahastab Euroopa Liit.


Seotud teemad